1. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος pharmacy4me.gr βλέποντας, έχοντας πρόσβαση, χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες ή υπηρεσίες που προσφέρονται στο παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα, συμφωνεί και αποδέχεται τους όρους του παρόντος και δεσμεύεται νομικά από αυτούς. Ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά το παρόν και σε περίπτωση διαφωνίας με τους αναγραφόμενους όρους οφείλει να μην κάνει χρήση αυτού. Ειδάλλως τεκμαίρεται ότι αποδέχεται τους όρους του παρόντος και παραχωρεί τη συγκατάθεσή του, γνωρίζει και συγκατατίθεται σε νομικά δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα στον ίδιο και το pharmacy4me.gr η οποία διέπεται από τους αναγραφόμενους όρους. Οι νομικές πληροφορίες και οι όροι του παρόντος διέπουν όλες τις ιστοσελίδες του ηλεκτρονικού καταστήματος pharmacy4me.gr εκτός αν αναφέρεται ρητά το αντίθετο σε κάποια συγκεκριμένη σελίδα. Οι όροι του παρόντος υπερισχύον κάθε προφορικής ή γραπτής επικοινωνίας ή συμφωνίας μεταξύ των μερών.

Διαβάστε την πολιτική ασφαλείας που ακολουθούμε εδώ.

2. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Πνευματική Ιδιοκτησία
Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, των κειμένων, ονομασιών, εμπορικών σημάτων, του υπολογιστικού κώδικα, των προϊόντων διανοίας, λογοτύπων, απεικονίσεων, φωτογραφιών, εικόνων, γραφικών, σχεδίων, μουσικής, ακουστικού και οπτικοακουστικού υλικού, υλικού οπτικομαγνητικής εγγραφής, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος αποτελούν αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας του pharmacy4me.gr και των αδειούχων του και διέπονται από τις εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων.
Ειδικότερα, κάθε πληροφορία του ηλεκτρονικού καταστήματος αποτελεί είτε πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα και ως εκ τούτου προστατεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2121/1993 «περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων», ευρωπαϊκών και διεθνών συνθηκών, είτε παρατίθεται με την άδεια του δημιουργού του.
Απαγορεύεται ρητά αλλά όχι περιοριστικά η αντιγραφή, αποθήκευση, επεξεργασία, μετάφραση, τροποποίηση με οιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, η γενική ή μερική προσαρμογή, "φόρτωση" (download), πώληση, έκδοση, δημοσίευση, αναδημοσίευση, διανομή, αναδιανομή, μετάδοση, αναμετάδοση, αναπαραγωγή, δημόσια προβολή του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος ή του υλικού που περιέχεται σε αυτόν σε κάθε μορφή και είδος μέσων επικοινωνίας και ενημέρωσης, χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη άδεια του pharmacy4me.gr.
Το pharmacy4me.gr δεν παραχωρεί κανένα άλλο δικαίωμα σχετικό με το ηλεκτρονικό κατάστημα ή το υλικό που περιέχεται σε αυτό. Με την επιφύλαξη παντός άλλου νομίμου δικαιώματος του pharmacy4me.gr.
Τα προϊόντα και υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιριών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και φέρουν οι φορείς αυτοί τη σχετική ευθύνη περί της προστασίας των πνευματικών τους δικαιωμάτων. Το pharmacy4me.gr ουδεμία ευθύνη φέρει για την όποια γενική ή μερική προσαρμογή, επεξεργασία, τροποποίηση, μετατροπή, αντιγραφή, πώληση, δημοσίευση, αναδημοσίευση, διανομή, αναδιανομή, μετάδοση, αναμετάδοση, αναπαραγωγή, δημόσια προβολή προϊόντων ή υπηρεσιών άλλων εταιριών από τους χρήστες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Ο χρήστης/επισκέπτης/πελάτης αποδέχεται ότι οτιδήποτε περιλαμβάνεται στις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος και αποτελεί κατοχυρωμένο σήμα ή προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων δεν πρέπει να χρησιμοποιείται χωρίς χορήγηση άδειας από τον ιδιοκτήτη.

Συλλογή πληροφοριών
Απαγορεύεται η αυτοματοποιημένη ή μη, συστηματική ή μη συλλογή πληροφοριών από τον παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα.

Αίτηση για άδεια χρήσης του υλικού
Αίτηση για άδεια χρήσης του υλικού πνευματικής ιδιοκτησίας του pharmacy4me.gr υποβάλλεται στο info@pharmacy4me.gr ή στη διεύθυνση 14ης Μαϊου 53, 68100, Αλεξανδρούπολη, Ελλάδα.

Προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας
Η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας του pharmacy4me.gr αποτελεί γι' αυτό θέμα ύψιστης σημασίας. Σε περίπτωση καταπάτησης της πνευματικής ιδιοκτησίας του pharmacy4me.gr και χρήσης του υλικού που περιέχεται στο παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα σε αντίθεση προς την παραπάνω περιγραφόμενη άδεια χρήσης του, το pharmacy4me.gr θα κινηθεί δικαστικά εναντίον του παραβάτη ακολουθώντας κάθε νόμιμη διαδικασία ενώπιον των δικαστηρίων για αποκατάσταση της ζημίας, καθώς και άρση της προσβολής και παράλειψής της στο μέλλον επιβαρύνοντας τον παραβάτη με τα δικαστικά έξοδα.
Σε περίπτωση που γίνει αντιληπτή χρήση του υλικού πνευματικής ιδιοκτησίας του pharmacy4me.gr που δεν είναι σύμφωνη ή μπορεί να μην είναι σύμφωνη με την παραπάνω άδεια χρήσης, παρακαλώ επικοινωνήστε στο info@pharmacy4me.gr ή στη διεύθυνση 14ης Μαϊου 53, 68100, Αλεξανδρούπολη, Ελλάδα.

Υλικό που παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα άλλων
Καθόσον το pharmacy4me.gr καμία πρόθεση δεν έχει και καμία ευθύνη δεν αναλαμβάνει για τη χρήση υλικού που παραβιάζει κάθε είδους πνευματικά δικαιώματα, σε περίπτωση που γίνει αντιληπτή χρήση στο παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα υλικού που παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα τρίτων, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο του pharmacy4me.gr Aθανασιάδου Ευανθία στο info@pharmacy4me.gr ή στη διεύθυνση 14ης Μαΐου 53, 68100, Αλεξανδρούπολη, Ελλάδα.

3. ΑΠΟΣΕΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Αποκλεισμός εγγυήσεων
Το περιεχόμενο του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος παρέχεται «ως έχει» και «όπως είναι διαθέσιμο» χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή έμμεση. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, το pharmacy4me.gr ρητά αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή συνεπαγόμενες με οποιοδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό των πληροφοριών, υλικού και προϊόντων που παρέχονται από το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα.
Ο χρήστης/επισκέπτης/πελάτης συναινεί ότι δε θα εγείρει οποιεσδήποτε αξιώσεις σχετικές με ζημίες από τη χρήση του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.
Χωρίς περιορισμό της άρνησης ευθύνης που προκύπτει από την παραπάνω παράγραφο, το pharmacy4me.gr ειδικά, αλλά όχι και περιοριστικά, δεν εγγυάται ότι:
- τα προϊόντα θα είναι εμπορεύσιμα και κατάλληλα για συγκεκριμένο σκοπό.
- οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές, τα αποτελέσματα και τα περιεχόμενα του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα ή λάθος εκτίμηση διαχειριστών, έλλειψη ή καθυστέρηση πληροφόρησης στην παροχή πληροφοριών για οποιονδήποτε τεχνικό ή άλλο λόγο και ότι τα τυχόν σφάλματα θα διορθώνονται.
- οι πληροφορίες, οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές, τα αποτελέσματα και τα περιεχόμενα του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος είναι ολοκληρωμένα, αληθή, ορθά, ακριβή, χωρίς λάθη και όχι παραπλανητικά.
- ο ίδιος ή οποιοσδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των χρηστών/μελών/πελατών, δεν περιέχουν "ιούς" ή άλλα επιζήμιο λογισμικό.

Αποκλεισμός ευθύνης για πληροφορίες
Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα δε συνιστούν συμβουλή ή οδηγία οποιασδήποτε μορφής και δε δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες ή συμβουλές, ούτε υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε προτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων. Το pharmacy4me.gr σε καμιά περίπτωση δεν εγγυάται την αρτιότητα, την πληρότητα, των πληροφοριών και την απουσία ενδεχομένων λαθών πολύ δε περισσότερο λόγω του ιδιαιτέρως μεγάλου όγκου των προϊόντων και πληροφοριών, καθώς και της συμμετοχής και τρίτων φορέων (φυσικών ή νομικών προσώπων) κατά την πρωτογενή παραγωγή και συλλογή του υλικού του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Συνεπώς, οι επισκέπτες/χρήστες/πελάτες του χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του με δική τους πρωτοβουλία και αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων πληροφοριών. Οι χρήστες/επισκέπτες/πελάτες καλούνται να ζητήσουν συμβουλές/οδηγίες από εξειδικευμένους επιστήμονες σε κάθε περίπτωση που παρουσιάζεται ανάγκη συμβουλής ή οδηγίας σχετικά με οποιοδήποτε ζήτημα.

Περιορισμός ευθύνης
Με την είσοδο στον παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα, ο χρήστης /επισκέπτης/πελάτης των σελίδων, υπηρεσιών και πληροφοριών που παρέχονται σε αυτόν αποδέχεται τους όρους περιορισμού ευθύνης που περιέχονται στο παρόν. Σε περίπτωση που διαφωνεί με οτιδήποτε από τα περιεχόμενα στο παρόν οφείλει να μην προβαίνει σε χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η χρήση του γίνεται με δική του αποκλειστικά ευθύνη και ότι κανένα από τα μέρη που εμπλέκονται στη δημιουργία, παραγωγή ή έκδοση του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη, για το λόγο αυτό δεν μπορεί ο χρήστης να στραφεί δικαστικά εναντίον αυτών.
Ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά αναφέρεται ότι το pharmacy4me.gr δεν ευθύνεται υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας:
- για οποιαδήποτε άμεση ζημία
- για οποιαδήποτε συμπτωματική, επακόλουθη ή έμμεση ζημία είτε για κόστη ή δαπάνες οιουδήποτε τύπου (συμπεριλαμβανομένων αμοιβών δικηγόρου, αμοιβών εμπειρογνώμονα ή άλλων εξόδων),
- για οποιαδήποτε εμπορική ζημία, απώλεια εισοδήματος, εσόδων ή προσδοκώμενου κέρδους, ρήξη συμβολαίων, απώλεια εμπορικής φήμης ή άλλων άϋλων περιουσιακών στοιχείων επιχείρησης, απώλεια ή αλλοίωση πληροφοριών ή δεδομένων.

Τα παραπάνω μπορεί να προκύψουν άμεσα ή έμμεσα από την πρόσβαση, τη χρήση ή την πλοήγηση του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος ή από την αποθήκευση οποιουδήποτε υλικού από τον παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα συμπεριλαμβανομένου και αναφερομένου ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οτιδήποτε τυχόν προκλήθηκε από ιό, λάθος στο πρόγραμμα, ανθρώπινη ενέργεια ή παράλειψη αυτής, από οποιοδήποτε σύστημα υπολογιστών, τηλεφωνική γραμμή, εξάρτημα υπολογιστή, λογισμικού ή δυσλειτουργίας προγράμματος είτε οποιουδήποτε άλλου λάθους, παράλειψης ή καθυστέρησης στη μετάδοση από τον υπολογιστή ή από τη σύνδεση δικτύου.

Η παρούσα αποποίηση ευθύνης εκτείνεται στο σύνολο των πληροφοριών του ηλεκτρονικού καταστήματος και σε οποιαδήποτε ζημία μπορεί να προκληθεί ανεξαρτήτως λόγου.

Δεσμοί προς άλλους δικτυακούς τόπους
Το pharmacy4me.gr περιλαμβάνει για διευκόλυνση των χρηστών του links ("δεσμούς") προς άλλους δικτυακούς τόπους, τα οποία δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τους τρίτους φορείς(φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση το pharmacy4me.gr δεν αποδέχεται ή υποστηρίζει το περιεχόμενο άλλων δικτυακών τόπων και συνεπώς δε φέρει την παραμικρή ευθύνη για όποια ζημία προκληθεί έξω από το ηλεκτρονικό κατάστημα του pharmacy4me.gr. Ο χρήστης/επισκέπτης/πελάτης εισέρχεται και κάνει χρήση αυτών αποκλειστικά με δική του ευθύνη.

4. ΑΠΟΣΕΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Πληροφορίες μη συνιστώσες συμβουλές/οδηγίες
Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες σχετικά με ιατρικά θέματα που περιλαμβάνονται στον παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα δε συνιστούν συμβουλή ή οδηγία οποιασδήποτε μορφής και δε δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες ή συμβουλές, ούτε υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε προτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων. Οι χρήστες/επισκέπτες/ πελάτες του χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του με δική τους πρωτοβουλία και αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων πληροφοριών.

Απόσειση ευθύνης
Το περιεχόμενο του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος παρέχεται «ως έχει» και «όπως είναι διαθέσιμο» χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή έμμεση. To pharmacy4me.gr ρητά αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή συνεπαγόμενες με οποιοδήποτε τρόπο, σχετικά με τις ιατρικές πληροφορίες που παρέχονται από το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα.
Χωρίς περιορισμό της άρνησης ευθύνης που προκύπτει από την παραπάνω παράγραφο, το pharmacy4me.gr ειδικά, αλλά όχι και περιοριστικά, δεν εγγυάται ότι:
οι πληροφορίες περί ιατρικών θεμάτων θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα ή και ότι θα παρέχονται γενικά, οι πληροφορίες περί ιατρικών θεμάτων που περιλαμβάνονται στον παρόντα ηλεκτρονικό κατάστημα είναι ακριβείς, ολοκληρωμένες, αληθείς, ορθές, και όχι παραπλανητικές

Συμβουλή εξειδικευμένου επιστήμονα
Οι χρήστες/επισκέπτες/πελάτες δεν πρέπει να βασίζονται σε πληροφορίες ιατρικού περιεχομένου που παρέχονται στον παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν έχουν ως στόχο να αντικαταστήσουν συμβουλή ιατρού ή άλλου εξειδικευμένου επιστήμονα στον τομέα της υγείας.
Οι χρήστες/επισκέπτες/πελάτες καλούνται να ζητήσουν συμβουλές/οδηγίες από εξειδικευμένους επιστήμονες σε κάθε περίπτωση που παρουσιάζεται ανάγκη συμβουλής ή οδηγίας σχετικά με οποιοδήποτε ιατρικό ζήτημα. Σε περίπτωση ιατρικού προβλήματος ή ανάγκης απευθυνθείτε άμεσα στον θεράποντα ιατρό σας.
Οι χρήστες/επισκέπτες δεν πρέπει να πράττουν ενάντια στη συμβουλή του ιατρού τους και στη φαρμακευτική αγωγή που τους έχει υποδείξει ή να αργούν να λαμβάνουν ιατρική συμβουλή βασιζόμενοι σε πληροφορίες στον παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα.

5. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το pharmacy4me.gr δίνει μεγάλη σημασία στην προστασία των προσωπικών δαδομένων. Η παρούσα σύμβαση 'Ασφάλειας Συναλλαγών και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων' καλύπτει και πληροφορεί για όλα τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών/πελατών που συλλέγει το pharmacy4me.gr και τον τρόπο χρήσης αυτών.

Συλλογή προσωπικών δεδομένων
Το pharmacy4me.gr μπορεί να συλλέγει και χρησιμοποιεί συγκεκριμένες πληροφορίες:
- πληροφορίες σχετικές με τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος,
- πληροφορίες που παρέχει ο επισκέπτης/χρήστης/πελάτης για την εγγραφή του στις υπηρεσίες του,
- πληροφορίες που παρέχει ο επισκέπτης/χρήστης για την πραγματοποίηση των συναλλαγών του,
- πληροφορίες που παρέχει ο επισκέπτης/χρήστης/πελάτης όταν επισκέπτεται τις σελίδες του pharmacy4me.gr και εισέρχεται στα προωθητικά/διαφημιστικά προγράμματά του,
- κάθε άλλη πληροφορία που ο επισκέπτης/χρήστης/πελάτης στέλνει στο pharmacy4me.gr.
Διαβάστε την πολιτική ασφαλείας που ακολουθούμε εδώ.

Συνεργαζόμενες εταιρίες
Το pharmacy4me.gr λαμβάνει κατά το δυνατό όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη/πελάτη όσων αφορά τη χρήση τους από το ίδιο αλλά και από τις συνεργαζόμενες με αυτό εταιρίες. Σε περίπτωση όμως κακής χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων από συνεργαζόμενη εταιρία, το pharmacy4me.gr δε φέρει καμία ευθύνη περί αυτού. Ο χρήστης/επισκέπτης/πελάτης καλείται να ερευνά τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που θέτουν οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και να μην προβαίνει στη χρήση του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος ή στην αγορά προϊόντων στην περίπτωση που δε συμφωνεί με αυτούς.

Υπηρεσία Ηλεκτρονικού Εμπορίου
Για τη χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου του pharmacy4me.gr από τον επισκέπτη/χρήστη/πελάτη ζητούνται τα εξής στοιχεία: ονοματεπώνυμο/επωνυμία επιχείρησης, διεύθυνση φυσικού προσώπου /έδρα επιχείρησης, τηλέφωνο, e-mail, ημερομηνία γέννησης, ΑΦΜ/ΔΟΥ, και στοιχεία απαραίτητα για την πραγματοποίηση της αγοράς όπως στοιχεία πιστωτικής κάρτας. Τα ανωτέρω στοιχεία απαιτούνται και για την έκδοση των σχετικών παραστατικών.

Ασφάλεια συναλλαγών
Το pharmacy4me.gr χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο SSL, με κρυπτογράφηση 128bit (από τις πιο ισχυρές σήμερα), για ασφαλείς on-line εμπορικές συναλλαγές.
Η πληρωμή πραγματοποιείται μέσω της Τράπεζας Eurobank και όλα τα δεδομένα κρυπτογραφούνται χρησιμοποιώντας πρωτόκολλο SSL, με κρυπτογράφηση στα 128bit, ώστε να διασφαλίζονται απόλυτα κατά την εισαγωγή τους.  Αν επιλέξετε σαν τρόπο πληρωμής την πιστωτή κάρτα τότε αυτόματα θα μεταβείτε στο site της Τράπεζας από όπου αφού δώσετε τα στοιχεία της κάρτας σας θα επιστρέψετε πίσω στο pharmacy4me.gr. Η μόνη ενημέρωση που λαμβάνει το pharmacy4me.gr είναι αν ήταν επιτυχής ή όχι η πληρωμή σας.

IP Adresses
H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ του επισκέπτη/χρήστη έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο και στη συνέχεια στο pharmacy4me.gr κρατείται για τεχνικούς λόγους και αξιοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.

Συγκατάθεση Παροχής Προσωπικών Δεδομένων
Ο χρήστης/επισκέπτης/πελάτης κατά την αγορά ή την εγγραφή στον παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα, προβαίνει στην παροχή προσωπικών δεδομένων προς το pharmacy4me.gr εθελοντικά, έχοντας πλήρη επίγνωση της πράξης του. Η συλλογή των προσωπικών δεδομένων γίνεται με την πλήρη συγκατάθεσή του.
Ο χρήστης/επισκέπτης/πελάτης έχει δικαίωμα να μη συναινέσει στην παροχή των προσωπικών του δεδομένων. Σε περίπτωση που ο χρήστης/επισκέπτης/πελάτης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του pharmacy4me.gr δεν επιθυμεί την παροχή προσωπικών δεδομένων, δεν μπορεί να έχει πρόσβαση στην υπηρεσία αγοράς προϊόντων του pharmacy4me.gr.

Δικαίωμα πρόσβασης
Το pharmacy4me.gr ενημερώνει το χρήστη/επισκέπτη/πελάτη ότι βάσει του Ν.2472/97 τα προσωπικά στοιχεία τηρούνται στο αρχείο του pharmacy4me.gr και έχει πρόσβαση σε αυτά σύμφωνα με το νόμο σχετικά με κάθε πληροφορία που τον αφορά. Κάθε αίτημα για πρόσβαση στο αρχείο υποβάλλεται γραπτώς στην υπεύθυνη του pharmacy4me.gr Aθανασιάδου Ευανθία στη διεύθυνση 14ης Μαΐου 53, 68100, Αλεξανδρούπολη, Ελλάδα, στο οποίο το pharmacy4me.gr θα απαντήσει μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την παραλαβή του αιτήματος.

Δικαίωμα Αντίρρησης
Το pharmacy4me.gr ενημερώνει το χρήστη/επισκέπτη/πελάτη ότι βάσει του άρθρου 13 του Ν. 2472/1997 έχει δικαίωμα να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία δεδομένων που τον αφορούν. Οι αντιρρήσεις πρέπει να περιέχουν αίτημα για συγκεκριμένη ενέργεια και να απευθύνονται εγγράφως στον υπεύθυνο του pharmacy4me.gr Aθανασιάδου Ευανθία στη διεύθυνση 14ης Μαΐου 53, 68100, Αλεξανδρούπολη, Ελλάδα. Το pharmacy4me.gr θα απαντήσει μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την παραλαβή του αιτήματος.

Διόρθωση Προσωπικών Δεδομένων
Tο pharmacy4me.gr δίνει το δικαίωμα στους χρήστες/επισκέπτες/πελάτες να διορθώσουν ή να ενημερώσουν τα προσωπικά τους δεδομένα ανά πάσα χρονική στιγμή, επισκεπτόμενοι απλώς την σχετική υπηρεσία του pharmacy4me.gr.

Ανήλικοι
Ανήλικοι κάτω των 18 ετών δεν επιτρέπεται να παρέχουν προσωπικές πληροφορίες για το πρόσωπό τους στον παρόντα ηλεκτρονικό κατάστημα, ούτε να έχουν λογαριασμό στο pharmacy4me.gr. Αν κάτι τέτοιο γίνει αντιληπτό από το pharmacy4me.gr και ιδίως αν ανήλικος παρείχε προσωπικές πληροφορίες για το άτομό του στον παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα, οι εν λόγω πληροφορίες θα σβήνονται αμέσως.
Το pharmacy4me.gr σε καμία περίπτωση δε συλλέγει εν γνώσει του προσωπικά στοιχεία ατόμων κάτω των 18 ετών.
Σε κάθε περίπτωση που ο γονέας ή ο νομικός συμπαραστάτης ανηλίκου επιθυμεί να διαπιστώσει αν υπάρχει λογαριασμός στο όνομα του ανηλίκου ή επιθυμεί να ακυρώσει λογαριασμό ανηλίκου, παρακαλείται να επικοινωνήσει με την υπεύθυνη του pharmacy4me.gr Aθανασιάδου Ευανθία στο info@pharmacy4me.gr ή στη διεύθυνση 14ης Μαΐου 53, 68100, Αλεξανδρούπολη, Ελλάδα ή στο τηλέφωνο +302551026478.

Εφαρμοστέο Δίκαιο
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη των υπηρεσιών του pharmacy4me.gr υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 όπως και το Νόμο 2774/1999 και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).
Στο πλαίσιο συνεχών τεχνολογικών αλλαγών και αλλαγών του μη ιδιαίτερα ανεπτυγμένου νομικού πλαισίου, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση το pharmacy4me.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Ο χρήστης/επισκέπτης/πελάτης καλείται να επισκέπτεται συχνά τους παρόντες όρους για τυχόν αλλαγές.
Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης/πελάτης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του pharmacy4me.gr.

Αναθεώρηση των παρόντων όρων
Το pharmacy4me.gr δύναται να αναθεωρεί τους όρους του παρόντος σχετικά με τους όρους ασφάλειας των συναλλαγών και προστασίας προσωπικών δεδομένων με δημοσίευση της αλλαγής στον δικτυακό του τόπο. Ο χρήστης/επισκέπτης θα πρέπει να επισκέπτεται συχνά τη σελίδα αυτή για να διαπιστώνει τυχόν αλλαγές στους όρους.

Άλλοι δικτυακοί τόποι
Το pharmacy4me.gr περιλαμβάνει δεσμούς προς άλλους δικτυακούς τόπους, τα οποία δεν ελέγχονται από το ίδιο και δεν φέρει καμία ευθύνη για τους όρους ασφάλειας των συναλλαγών και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που διέπουν άλλους δικτυακούς τόπους.

Επικοινωνία
Για κάθε ερώτηση σχετική με τους όρους ασφάλειας των συναλλαγών και προστασίας των προσωπικών δεδομένων επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο του pharmacy4me.gr Aθανασιάδου Ευανθία στο info@pharmacy4me.gr ή στη διεύθυνση 14ης Μαΐου 53, 68100, Αλεξανδρούπολη, Ελλάδα.

Cookies
Το pharmacy4me.gr χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη/χρήστη/πελάτη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του pharmacy4me.gr. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/χρήστη/πελάτη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Το pharmacy4me.gr χρησιμοποιεί cookies για την συμπλήρωση των στοιχείων πρόσβασής σας μετά την εγγραφή σας. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/χρήστη/πελάτη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του pharmacy4me.gr και για στατιστικούς λόγους.
Σε περίπτωση που κάνετε χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος μέσω υπολογιστή άλλου προσώπου είναι πιθανό τα στοιχεία σας να παραμείνουν στον υπολογιστή αυτό και μετά την έξοδό σας από το pharmacy4me.gr. Για το λόγο αυτό, το pharmacy4me.gr συμβουλεύει τους χρήστες/επισκέπτες/πελάτες του ηλεκτρονικού καταστήματος του να 'καθαρίζουν' (σβήνουν) τα cookies από τον μη προσωπικό υπολογιστή. (Συνήθης διαδικασία είναι μέσω του Μενού Εργαλεία στο πάνω μέρος του παραθύρου του προγράμματος περιήγησης διαδικτύου).
Ο επισκέπτης/χρήστης/πελάτης του pharmacy4me.gr μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του pharmacy4me.gr, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του pharmacy4me.gr δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές ή να αντιμετωπίζει δυσκολίες με ορισμένες από αυτές (π.χ. απώλεια αντικειμένων που τοποθετήθηκαν στο καλάθι του χρήστη).
Εφόσον ο επισκέπτης/χρήστης/πελάτης κάνει χρήση των υπηρεσιών του pharmacy4me.gr δίνει την απόλυτη συγκατάθεσή του για τη χρησιμοποίηση cookies με τον παραπάνω αναφερόμενο τρόπο. Σε αντίθετη περίπτωση καλείται να μην προβαίνει σε χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος.

6. ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ

Τιμές των πωλούμενων προϊόντων και πληρωμή
Οι τιμές των προϊόντων αναγράφονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Λόγω του μεγάλου όγκου προϊόντων υπάρχει περίπτωση σφάλματος σχετικά με την τιμή του προϊόντος. Η επιβεβαίωση της τιμής γίνεται με την εκτέλεση της παραγγελίας και σε περίπτωση αλλαγής ο χρήστης/επισκέπτης/πελάτης ενημερώνεται γι' αυτό.
Το pharmacy4me.gr διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει τις τιμές χωρίς προειδοποίηση.
Στις τιμές που αναγράφονται περιλαμβάνεται Φ.Π.Α (24% ή ανάλογα με το προϊόν).
Ο χρήστης/επισκέπτης/πελάτης αναλαμβάνει την ευθύνη καταβολής τυχόν τελωνειακών δεσμών σε χώρες εκτός ΕΕ.
Στην τιμή των προϊόντων μπορεί να προστίθενται έξοδα αποστολής, για τα οποία θα ενημερώνεται ο χρήστης/επισκέπτης/πελάτης όταν καλείται να πληρώσει το κόστος της παραγγελίας.
Η πληρωμή πρέπει να πραγματοποιηθεί με την ολοκλήρωση της παραγγελίας. Το pharmacy4me.gr μπορεί να μην προβεί στην αποστολή και/ή να ακυρώσει την παραγγελία αν δεν έχει πραγματοποιηθεί πλήρως η πληρωμή των προϊόντων που περιέχονται σε αυτήν.
Άμεσα με την ολοκλήρωση της παραγγελία του ο χρήστης/επισκέπτης/πελάτης θα ενημερωθεί με e-mail για την αγορά του.

Τρόποι πληρωμής
Το pharmacy4me.gr δίνει τη δυνατότητα να εξοφλήσετε την παραγγελία σας με τους παρακάτω εναλλακτικούς τρόπους :
- Με χρέωση σε πιστωτική κάρτα. Δεκτές είναι σχεδόν όλες οι κάρτες (VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS, DINNERS, κ.ά).
Η επαλήθευση των στοιχείων της πιστωτικής κάρτας και η χρέωσή της θα γίνεται κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας του χρήστη/επισκέπτη/πελάτη. Το pharmacy4me.gr έχει λάβει όλα τα ασφαλή μέτρα για τις συναλλαγές με πιστωτική κάρτα.
- Με κατάθεση σε λογαριασμό τραπέζης του pharmacy4me.gr.
- Με αντικαταβολή τη στιγμή που ο χρήστης/επισκέπτης/πελάτης θα παραλάβει τα προϊόντα.
- Πληρωμή με μετρητά στο Φαρμακείο "Αθανασιάδου Ευανθία".

Το pharmacy4me.gr σας δίνει την δυνατότητα να διαλέξετε αν η πληρωμή σας θα γίνει με απόδειξη λιανικής πώλησης ή με τιμολόγιο. Κατά το ελληνικό νομικό πλαίσιο, τιμολόγιο εκδίδεται σε εταιρίες και ελεύθερους επαγγελματίες εφόσον συμπληρώσουν κατά την παραγγελία τους τα εξής στοιχεία: Επωνυμία εταιρίας, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ. και επάγγελμα για τους ελεύθερους επαγγελματίες.

Τρόποι αποστολής
Η παραλαβή της παραγγελίας του χρήστη/επισκέπτη/πελάτη μπορεί να γίνει με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
- Στο χώρο του από εταιρεία ταχυμεταφορών. Τα προϊόντα που αποτελούν μέρος της παραγγελίας θα αποσταλούν στη διεύθυνση που ο χρήστης/επισκέπτης/πελάτης έχει ορίσει με υπηρεσία ταχυμεταφορών.
- Παραλαβή από το κατάστημα της Αθανασιάδου Ευανθίας, 14ης Μαϊου 53, Αλεξανδρούπολη, Ελλάδα.
Ο χρήστης/επισκέπτης/πελάτης θα ενημερωθεί άμεσα με e-mail για την αποστολή της παραγγελίας του.

Διαθεσιμότητα
Σε περιπτώσεις που τα προϊόντα που περιέχονται στην παραγγελία του χρήστη/επισκέπτη/πελάτη δεν είναι διαθέσιμα θα ενημερώνεται με e-mail για τον ακριβή χρόνο αποστολής.
Σε περίπτωση που οι νέοι όροι εκτέλεσης της παραγγελίας δεν ικανοποιούν τον χρήστη/επισκέπτη/πελάτη, αυτός θα πρέπει να επικοινωνήσει με το pharmacy4me.gr μέσω e-mail για την ακύρωση της παραγγελίας του σε 48 ώρες από τη στιγμή παραλαβής του e-mail ενημέρωσης του για την αλλαγή των όρων εκτέλεσης της παραγγελίας. Στην αντίθετη περίπτωση το pharmacy4me.gr θα εκτελεί κανονικά την παραγγελία του.

Ανωτέρα βία
Το pharmacy4me.gr δε φέρει καμία ευθύνη για καθυστέρηση ή αδυναμία εκτέλεσης της παραγγελίας οφειλόμενη σε λόγους ανωτέρας βίας, συμπεριλαμβανόμενων αλλά όχι περιοριστικά αναφερόμενων των περιπτώσεων κακών καιρικών συνθηκών, πυρκαγιάς, πλημμύρας, έκρηξης, πολέμου, απεργίας, εμπορικού αποκλεισμού, πολιτικής αστάθειας, απεργίας μεταφορέων κ.α. Αν για λόγους ανωτέρας βίας το pharmacy4me.gr δε δύναται παραδώσει τα προϊόντα εντός του προκαθορισμένου χρόνου θα ενημερώνει τον χρήστη/επισκέπτη/πελάτη μέσω e-mail, προκειμένου αυτός να δηλώσει μέσα σε 48 ώρες από την παραλαβή του ενημερωτικού e-mail αν επιθυμεί, υπ' αυτές τις συνθήκες, την ολοκλήρωση της παραγγελίας. Το pharmacy4me.gr θα αποδεσμεύεται από τη συμφωνία πώλησης αν για λόγους ανωτέρας βίας δε δύναται να εκτελέσει την παραγγελία ή η εκτέλεση αυτής καθίσταται ασύμφορη για το pharmacy4me.gr.

Ακύρωση Παραγγελίας
Με την ολοκλήρωση της διαδικασία παραγγελίας, η παραγγελία μπορεί να ακυρωθεί μέχρι τη στιγμή αποστολής του mail επιβεβαίωσης για την αποστολή των προϊόντων. Μετά το χρονικό σημείο αυτό δεν θα είναι δυνατή η ακύρωση. Για να ακυρώσετε την παραγγελία σας επικοινωνήστε με mail στο info@pharmacy4me.gr ή στο τηλ +302551026478.

Επιστροφές Προϊόντων
Ο χρήστης/πελάτης έχει δικαίωμα επιστροφής των προϊόντων που αγόρασε και παρέλαβε εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της παραγγελίας (λαμβανομένου υπόψη των περιορισμών που αναλύονται παρακάτω).
Για να προβεί ο χρήστης/πελάτης σε επιστροφή προϊόντων θα πρέπει να ενημερώσει γραπτώς το pharmacy4me.gr στο info@pharmacy4me.gr ή ή στη διεύθυνση 14ης Μαϊου 53, 68100, Αλεξανδρούπολη, Ελλάδα.
Τα προϊόντα θα πρέπει να βρίσκονται στην κατάσταση που παρελήφθησαν, χωρίς να έχει αποσφραγιστεί η συσκευασία τους και να συνοδεύονται από την απόδειξη ή το τιμολόγιο πώλησης.
Στην περίπτωση παραλαβής των επιστρεφόμενων προϊόντων σε άριστη κατάσταση, ο χρήστης/πελάτης επιβαρύνεται μόνο με το κόστος επιστροφής των προϊόντων.
Το pharmacy4me.gr δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια ή ζημία οποιασδήποτε μορφής και φύσης, άμεσες ή έμμεσες που τυχόν προκληθούν στα προϊόντα κατά τη διαδικασία επιστροφή τους. Ο χρήστης/πελάτης φέρει την ευθύνη για την καλή κατάσταση των προϊόντων κατά την επιστροφή τους στο pharmacy4me.gr καθώς ο ίδιος επιλέγει τον τρόπο αποστολής τους. Το pharmacy4me.gr συμβουλεύει τους χρήστες/πελάτες να χρησιμοποιούν για την επιστροφή των προϊόντων εταιρία ταχυμεταφορών για να είναι δυνατή η εποπτεία του επιστρεφόμενου πακέτου, αφού το pharmacy4me.gr θα εγκρίνει την επιστροφή των χρημάτων των επιστρεφόμενων προϊόντων μόνο αν και εφόσον τα προϊόντα φτάσουν σε άριστη κατάσταση και ελεγχθούν από το προσωπικό του περί αυτού.
Τα έξοδα αποστολής της αρχικής παραγγελίας δεν επιστρέφονται.
Σε περίπτωση που ο χρήστης/πελάτης επικοινωνήσει με το pharmacy4me.gr για επιστροφή των προϊόντων και δεν προβεί σε αυτήν, τα χρήματα δε θα επιστραφούν. Το pharmacy4me.gr έχει δικαίωμα να ανακτήσει τα προϊόντα και να χρεώσει τον χρήστη/πελάτη για τυχόν έξοδα. Επιστροφές προϊόντων με έξοδα του pharmacy4me.gr δε θα γίνονται αποδεκτές.

Επιστροφή χρημάτων
Η επιστροφή των χρημάτων γίνεται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο πραγματοποιήθηκε η πληρωμή. Σε περίπτωση που ο χρήστης/επισκέπτης/πελάτης επιθυμεί να επιστρέψει τα προϊόντα που αγόρασε, η επιστροφή των χρημάτων του θα ολοκληρωθεί εντός 14 ημερών από την ημέρα που το pharmacy4me.gr θα παραλάβει τα προϊόντα και διαπιστώσει ότι αυτά βρίσκονται στην κατάσταση που παρελήφθησαν, χωρίς να έχει αποσφραγιστεί η συσκευασία τους και ότι συνοδεύονται από την απόδειξη ή το τιμολόγιο πώλησης.

Ακύρωση συμβολαίου
Το pharmacy4me.gr δικαιούται να ακυρώσει κάθε σύμβαση πώλησης κατά τους παρόντες όρους πώλησης στην περίπτωση που υπάρχει αδυναμία πληρωμής του συνολικού κόστους των προϊόντων της παραγγελίας κατά την πραγματοποίηση της ή σε κάθε άλλη περίπτωση που με οποιοδήποτε τρόπο ο χρήστης/επισκέπτης/πελάτης ενεργεί αντίθετα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τους παρόντες όρους.

Επιπτώσεις ακύρωσης
Στην περίπτωση ακύρωσης συμβολαίου, το pharmacy4me.gr αποδεσμεύεται από κάθε υποχρέωση έναντι του χρήστη/πελάτη και ιδίως της υποχρέωσής του για αποστολή των προϊόντων που δεν έχουν αποσταλεί.

Αποποίηση ευθύνης
Το pharmacy4me.gr δεν ευθύνεται για ελαττώματα ή κακή ποιότητα των προϊόντων που διαθέτει στους πελάτες του. Τα προϊόντα παραλαμβάνονται από τους προμηθευτές συσκευασμένα και οποιεσδήποτε εγγυήσεις σχετικά με τα προϊόντα προέρχονται από τους προμηθευτές και αφορούν αυτούς. Σε καμία περίπτωση το pharmacy4me.gr δεν ευθύνεται για τυχόν ζημίες οποιασδήποτε μορφής και φύσης, άμεσες ή έμμεσες που τυχόν προκληθούν από χρήση των προϊόντων. Το pharmacy4me.gr δεν εγγυάται την εμπορευσιμότητα, καλή ποιότητα ή καταλληλότητα των προϊόντων για συγκεκριμένη χρήση.

Ελαττωματικά/λάθος προϊόντα
Στην περίπτωση που στις παραδιδόμενες ποσότητες αποδεδειγμένα ανεβρεθεί ελαττωματικό προϊόν ή προϊόν που δεν συμπεριλαμβάνεται στην παραγγελία, ο χρήστης/επισκέπτης/πελάτης οφείλει να ενημερώσει γραπτώς το pharmacy4me.gr στο info@pharmacy4me.gr ή ή στη διεύθυνση 14ης Μαϊου 53, 68100, Αλεξανδρούπολη, Ελλάδα μέσα σε 7 ημέρες από την παραλαβή του. Μετά την επιστροφή του ελαττωματικού/λάνθασμέμου προϊόντος στο pharmacy4me.gr ο χρήστης/επισκέπτης/πελάτης έχει τις παραπάνω δυνατότητες επιλογής:
- δυνατότητα αντικατάστασής του προϊόντος με έξοδα αποστολής του pharmacy4me.gr ή
- δυνατότητα απόκτησης πιστωτικών κουπονιών του pharmacy4me.gr ή
- δυνατότητα επιστροφής των χρημάτων του.
Ο χρήστης/επισκέπτης/πελάτης δεν έχει κανένα άλλο δικαίωμα αποζημίωσης.

Εγγυήσεις χρήστη/επισκέπτη/πελάτη
Ο χρήστης/επισκέπτης/πελάτης εγγυάται ότι:
- βρίσκεται στη νόμιμη ηλικία και είναι νομικά ικανός για την υπογραφή νομικά δεσμευτικής συμφωνίας περί απόκτησης δικαιωμάτων και υποχρεώσεων από τους παρόντες όρους πώλησης.
- οι πληροφορίες που παρέχει στο pharmacy4me.gr είναι αληθείς, ακριβείς και πλήρεις.

Τροποποίηση των όρων πώλησης του παρόντος
Το pharmacy4me.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών. Ο χρήστης/επισκέπτης/πελάτης καλείται να ελέγχει συχνά την παρούσα σελίδα για τυχόν αλλαγές.

Υποστήριξη
Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με τα προϊόντα πριν ή μετά την επιλογή των προϊόντων ή σχετική με τους παρόντες όρους πώλησης μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο του pharmacy4me.gr Aθανασιάδου Ευανθία στο info@pharmacy4me.gr ή στη διεύθυνση 14ης Μαΐου 53, 68100, Αλεξανδρούπολη, Ελλάδα.

7. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Μερική ακυρότητα
Σε περίπτωση ακυρότητας συγκεκριμένου/ων όρων του παρόντος, η εγκυρότητα των λοιπόν όρων δε θίγεται, αλλά συνεχίζουν αυτοί να διέπουν ως έχουν τη σχέση των χρηστών/πελατών/επισκεπτών και του pharmacy4me.gr

Δίκαιο και δικαιοδοσία
Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση οποιαδήποτε φύσεως διαφοράς προκύψει από τη σχέση των χρηστών/πελατών/επισκεπτών και του pharmacy4me.gr, είτε από την αγορά προϊόντων, είτε από τη χρήση του παρόντα ηλεκτρονικού καταστήματος είναι τα δικαστήρια της Αλεξανδρούπολης, Ελλάδα.

Πνευματική Ιδιοκτησία
Το σύνολο του περιεχομένου των παρόντων Όρων Χρήσεως και Υλοποίησης Αγορών αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας του pharmacy4me.gr και της νομικής του συμβούλου Χριστίνας A. Φυδανάκη. Κάθε πληροφορία του ηλεκτρονικού καταστήματος αποτελεί πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα του δικηγορικού γραφείου Χριστίνας A. Φυδανάκη και ως εκ τούτου προστατεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2121/1993 «περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων» και παρατίθεται στον ηλεκτρονικό κατάστημα με την άδεια της δημιουργού του. Απαγορεύεται ρητά αλλά όχι περιοριστικά η αντιγραφή, αποθήκευση, επεξεργασία, μετάφραση, τροποποίηση με οιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, η γενική ή μερική προσαρμογή, "φόρτωση" (download), πώληση, έκδοση, δημοσίευση, αναδημοσίευση, διανομή, αναδιανομή, μετάδοση, αναμετάδοση, αναπαραγωγή, των παρόντων Όρων Χρήσης και Υλοποίησης Αγορών σε κάθε μορφή και είδος μέσων επικοινωνίας και ενημέρωσης, χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη άδεια της Χριστίνας A. Φυδανάκη.

Product added to wishlist
Product added to compare.